Lugar de la noticia: 
Palma

(texto en catalán, en castellano más abajo)

Els Jardins de la Misericòrdia varen ser l’escenari de la III Fira del Mercat Social de Mallorca celebrada els dies 13 i 14 d’octubre. La principal novetat d’aquesta tercera edició ha estat precisament el canvi d’ubicació, passant del pati als jardins de la Misericòrdia. Aquest canvi d’ubicació ha perseguit l’objectiu d’aconseguir una major visibilitat pública i per tant de tenir capacitat per arribar a un públic més ampli en relació a les edicions de 2015 i 2016; això si, sense perdre de vista la idea d’afavorir un format de fira que afavoreixi els contactes personals i les relacions directes en un entorn agradable.

De l’edició de 2017 també s’ha de destacar les nombroses activitats realitzades, tant l’espai central d’activitats al mateix jardí com al saló d’actes: conferències sobre banca ètica i municipalisme i economia solidària, presentació d’una app de productes i serveis del tercer sector social, micropresentacions d’iniciatives sobre dóna i salut, eines per atendre les necessitats dels infants, Aguait.cat, cercles naturals, habitatges cooperatius per a majors, testimonis orals de la pagesia mallorquina, pedagogia Montessori, Jane’s Walk, una mirada sobre els nostres grups, tallers de reutilització, tast de vins naturals... La visita institucional, en la qual varen participar representants del Govern de les Illes Balears, del Parlament, del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, també va ser tot un èxit.

Quant a les paradetes amb iniciatives de consum responsable, s’ha aconseguit la participació de més de 30 entitats, amb un ampli ventall de productes i serveis amb criteris de consum responsable: agricultura ecològica, horts urbans, comerç just, reutilització, banca i assegurances ètiques, energies netes, educació i comunicació alternatives...

Tant mitjançant les paradetes com a través del programa d’activitats paral·leles pensam que s’han aconseguit els objectius d’afavorir l’accés del públic a les alternatives de consum responsable i l’establiment de relacions directes entre productors i consumidors, així com el coneixement i la cooperació entre les pròpies iniciatives del mercat social.

Per això ha estat fonamental la participació en tasques de secretaria tècnica de la Bauma Altres Perspectives, cooperativa d’iniciativa social de recent constitució, així com les tasques d’organització de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària REAS Balears, i les col·laboracions de Colonya Caixa Pollença, l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i el Tercer Sector Social de les Illes Balears.

Després de tres edicions, malgrat la seva curta trajectòria, la Fira del Mercat Social ja s’ha consolidat com a una fita imprescindible en el calendari de les alternatives econòmiques a la nostra terra, i la seva continuïtat està garantida perquè és una realitat constatable que a Mallorca existeixen iniciatives econòmiques que ofereixen productes i serveis amb criteris de consum responsable, i que una part de la ciutadania està disposada a participar d’una forma activa en el suport a aquesta economia i a desenvolupar pautes de consum més responsables.

VERSIÓN EN CASTELLANO

Los Jardines de la Misericordia fueron el escenario de la III Fira del Mercat Social de Mallorca celebrada los días 13 y 14 de octubre. La principal novedad de esta tercera edición ha sido precisamente el cambio de ubicación, pasando del patio a los jardines de la Misericordia. Este cambio de ubicación ha perseguido el objetivo de conseguir una mayor visibilidad pública y por tanto de tener capacidad para llegar a un público más amplio en relación a las ediciones de 2015 y 2016; eso sí, sin perder de vista la idea de favorecer un formato de feria que favorezca los contactos personales y las relaciones directas en un entorno agradable.

De la edición de 2017 también se han de destacar las numerosas actividades realizadas, tanto en el espacio central de actividades en el mismo jardín como en el salón de actos: conferencias sobre banca ética y municipalismo y economía solidaria, presentación de una app de productos y servicios del tercer sector social, micropresentaciones de iniciativas sobre mujer y salud, herramientas para atender las necesidades de los niños, Aguait.cat, círculos naturales, viviendas cooperativas para mayores, testimonios orales de la agricultura mallorquina, pedagogía Montessori, Jane’s Walk, una mirada sobre nuestros grupos, talleres de reutilización, cata de vinos naturales... La visita institucional, en la que participaron representantes del Govern de les Illes Balears, del Parlamento, del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma, también fue todo un éxito.

En cuanto a los expositores con iniciativas de consumo responsable, se ha conseguido la participación de más de 30 entidades, con un abanico muy amplio de productos y servicios con criterios de consumo responsable: agricultura ecológica, huertos urbanos, comercio justo, reutilización, banca y seguros éticos, energías limpias, educación y comunicación alternativas...

Tanto mediante los expositores como a través del programa de actividades paralelas pensamos que se han conseguido los objetivos de favorecer el acceso del público a las alternativas de consumo responsable y el establecimiento de relaciones directas entre productores y consumidores, así como el conocimiento y la cooperación entre las propias iniciativas del mercado social.

Para todo ello ha sido fundamental la participación en tareas de secretaría técnica de la Bauma Altres Perspectives, cooperativa de iniciativa social de reciente constitución, así como las tareas de organización de REAS Balears, y las colaboraciones de Colonya Caixa Pollença, el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca y el Tercer Sector Social de las Islas Baleares.

Después de tres ediciones, a pesar de su corta trayectoria, la Feria del Mercado Social de Mallorca ya se ha consolidado como una hito imprescindible en el calendario de las alternativas económicas en Mallorca, y su continuidad está garantizada porque es una realidad constatable que en Mallorca existen iniciativas económicas que ofrecen productos y servicios con criterios de consumo responsable, y que una parte de la ciudadanía está dispuesta a participar de una forma activa en el apoyo a esta economía y a desarrollar pautas de consumo más responsables.