REAS Balears

Descripción

La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears) és una associació sense ànim de lucre de promoció de l’economia solidària constituïda en 1998. Des de llavors, tot un conjunt d’iniciatives estam treballant en xarxa per impulsar a les Illes Balears un moviment social en favor d’una economia al servei de les persones.

La missió de REAS Balears és potenciar l’economia solidària com a un instrument que permeti desenvolupar una societat més justa i sostenible, treballant per aquest objectiu des d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural.

REAS Balears pertany a REAS Red de Redes, una xarxa de xarxes d’organitzacions d’economia solidària a nivell estatal. REAS Red de Redes agrupa més de 500 organitzacions, a través de 14 xarxes territorials i quatre xarxes sectorials.

 

Els valors de l’economia solidària

L’economia solidària aspira a construir un nou model de societat redefinint el paper de l’economia. Aquesta necessitat sorgeix del progressiu deteriorament social, econòmic, laboral, humà, polític i ambiental de les societats actuals. Les principals conseqüències socials d’aquest deteriorament són l’increment de la pobresa i de les desigualtats, l’atur i l’exclusió.

REAS assumeix la carta de principis de l’economia solidària. Els sis principis de l’economia solidària són:


 • Principi d’equitat: és un valor que reconeix a totes les persones com subjectes d’igual dignitat, i protegeix el seu dret a no ser sotmeses a relacions basades en la dominació sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen i capacitat.
 • Principi de treball: el treball com un element clau en la qualitat de vida de les persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els Estats.
 • Principi de sostenibilitat ambiental: tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada amb la natura, per això la nostra aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets és el nostre punt de partida.
 • Principi de cooperació: afavorir la cooperació front a la competència, dins i fora de les nostres organitzacions, cercant la col·laboració amb altres entitats i organismes públics i privats.
 • Principi sense caràcter lucratiu: el model econòmic que practiquem i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a medi, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rentables, els beneficis dels quals es reinverteixen i redistribueixen.
 • Principi de compromís amb l’entorn: participació en el desenvolupament local sostenible i comunitari del territori.

 

Els socis de REAS Balears

Poden ser socis de REAS Balears qualsevol entitat jurídica que adopti la carta de principis de l’economia solidària i assumeixen les obligacions dels seus Estatuts. Actualment REAS Balears compta amb els socis següents:


 • Associació Candela Projectes Solidaris
 • Associació S’Altra Senalla
 • Càritas Mallorca
 • Càritas Menorca
 • Deixalles Inserció i Triatge Empresa d'Inserció
 • Deixalles Serveis Ambientals Empresa d'Inserció
 • Ecoprest S.L.L.
 • Eines x Inserció Empresa d'Inserció
 • Fundació Deixalles
 • Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS)
 • Mestral Inserció i Medi Ambient Empresa d'Inserció
 • Slow Food Illes Balears
 • Triam de Tot Empresa d'Inserció

Els socis de REAS Balears poden participar en l’assemblea general, màxim òrgan de deliberació i decisió; i en la Junta Directiva, que és l’òrgan de gestió i representació.

 

L’activitat de REAS Balears

REAS Balears desenvolupa actualment la seva activitat d’acord amb els següents objectius estratègics:


 • Donar continuïtat a  la tasca en el marc de REAS Red de Redes, Tercer Sector Social Illes Balears i la banca ètica Fiare.
 • Reivindicar les empreses d’inserció.
 • Enfortir l’economia solidària a través de l’entrada de noves iniciatives i empreses.
 • Impulsar el mercat social a les Illes Balears com a eina de foment de l’economia social.
 • Promoure les clàusules socials i el consum responsable entre les administracions
 • Participar en el Consell de l'Economia Social i el Cooperativisme, treballant per recuperar les polítiques públiques de foment de l'economia social

En funció d’aquests objectius, REAS Balears ofereix els serveis següents:


 • Promoció i articulació del mercat social a les Illes Balears.
 • Participació en el projecte Fiare de banca ètica i ciutadana.
 • Intercanvi d’experiències i bones pràctiques amb les iniciatives d’economia solidària del conjunt de l’Estat a través de la participació a REAS Red de Redes.
 • Promoció de les empreses d’inserció i participació en la Federació Estatal d’Empreses d’Inserció (FAEDEI).
 • Participació en el Tercer Sector Social Illes Balears.
 • Difusió de l’economia solidària internament i externament: carta de principis de l’economia solidària, butlletí informatiu “Últimas Noticias”, accés al portal web d’economia solidària...

Reas Balears, gener de 2019