REAS Galicia

Descripción

Galego:

Un pouco de historia: No ano 1988 a creación de ABSE (Asociación para a banca social e ecolóxica) en todo o Estado, que tivo dous anos de vixencia, deu paso a REAS en 1995. ABSE GALICIA participou na fundación de REAS. No ano 2000 REAS pasou a ser unha Rede de Redes a nivel estatal e ABSE GALICIA deu lugar a REAS Galicia. Despois dunha traxectoria na que se montaron diversas cooperativas con sección de crédito que puideran cubrir diversas necesidades, como vivenda, consumo, traballo, vida comunitaria e agricultura ecolóxica, seguiron sumándose outras entidades, proceso que esperamos continúe nun futuro próximo.

A Economía Solidaria redefine o papel da economía, poñéndoa ao servizo das persoas, na procura dunha sociedade máis xusta e sustentable. Neste senso, as empresas que se comprometen cos principios da Carta Solidaria convértense en instrumentos de transformación social, ademais de procurar o apoio mutuo entre os seus membros.

Poden formar parte de REAS Galicia todas aquelas entidades que o soliciten e se comprometan a cumprir cos cos seus fins e o estipulado nos seus Estatutos, unha vez aceptadas pola Xunta Directiva e ratificadas pola Asemblea Xeral.

Na actualidade REAS Galicia está formada por entidades pertencentes aos sectores de produción e transformación ecolóxica, comercialización de produto ecolóxico e comercio xusto; tecnoloxías da información e a comunicación; deseño gráfico; bioconstrución; inserción sociolaboral; difusión, animación e produción cultural e educativa; artesanía; e apoio ao cooperativismo.

REAS Galicia ten como obxectivos impulsar e apoiar unha rede de empresas solidarias que fomenten o respecto ás persoas e o medio ambiente en todos os ámbitos (produción, comercialización, construción, servizos...). Apoia, así mesmo, o desenvolvemento de recursos financeiros éticos e solidarios. E pretende difundir e dar a coñecer a Economía Solidaria na sociedade galega e aumentar, na nosa comunidade, o tecido empresarial con características éticas e solidarias

 

. . . . . _ _ _ . . . . _ _ _ . . . . _ _ _ . . . .


Castellano:

Un poco de historia: En el año 1988 la creación de ABSE (Asociación para la banca social y ecológica) en todo el Estado, que tuvo dos años de vigencia, dió paso a REAS en 1995. ABSE GALICIA participó en la fundación de REAS. En el año 2000 REAS pasó a ser una Red de Redes a nivel estatal y ABSE GALICIA dio lugar a REAS Galicia. Después de una trayectoria en la que se montaron diversas cooperativas con sección de crédito que pudieran cubrir diversas necesidades, como vivienda, consumo, trabajo, vida comunitaria y agricultura ecológica, siguieron sumándose otras entidades, proceso que esperamos continúe en un futuro próximo.

La Economía Solidaria redefine el papel de la economía, poniéndola al servicio de las personas, en la búsqueda de una sociedad más justa y sostenible. En este sentido, las empresas que se comprometen con los principios de la Carta Solidaria se convierten en instrumentos de transformación social, además de procurar el apoio mutuo entre sus miembros.

Pueden formar parte de REAS Galicia todas aquellas entidades que lo soliciten y se comprometan a cumplir con sus fines y lo estipulado en sus Estatutos, una vez aceptadas por la Junta Directiva y ratificadas por la Asemblea General.

En la actualidad REAS Galicia está formada por entidades pertenecientes a los sectores de producción y transformación ecológica, comercialización de producto ecológico y comercio justo; tecnologías de la información y la comunicación; diseño gráfico; bioconstrución; inserción sociolaboral; difusión, animación y producción cultural y educativa; artesanía; y apoyo al cooperativismo.

REAS Galicia tiene como objetivos impulsar y apoyar una red de empresas solidarias que fomenten el respeto a las personas y el medio ambiente en todos los ámbitos (producción, comercialización, construcción, servicios...). Apoya, así mismo, el desarrollo de recursos financieros éticos y solidarios. Y pretende difundir y dar a conocer la Economía Solidaria en la sociedad gallega y aumentar, en nuestra comunidad, el tejido empresarial con características éticas y solidarias.